شکستگی لگن

شکستگی لگن

شاید برای شما هم پیش آمده که شنیده باشید که فردی دچار شکستگی لگن شده باشد و نگران شوید و حس کنید که یک اتفاق خاصی افتاده است و یک عضو مهمی از بدن انسان دچار شکستگی شده باشد. اما شکستگی های لگن مثل هم نیستند، لگن یک استخوان بزرگ و پیچیده دارد که هر […]