کف پای صاف

کف پای صاف

کف پای صاف (valgus foot  pes planus) در این وضعیت شایع، قوس طولی کف پا کاهش یافته، به گونه ای که در هنگام ایستادن، لبه داخلی پا نزدیک به زمین است یا در تماس با زمین قرار دارد . این ناهنجاری معمولا با درجاتی از چرخش پا حول محور طولی اش به سمت خارج همراه […]