نرمی غضروف کشکک زانو یا کندرومالاسی

کندرومالاسی

علل ایجاد کندرومالاسی کشکک در بخش جلویی مفصل زانو قرار گرفته است. زمانی که فرد زانو خود را خم میکند، کشکک زانو روی غضروف استخوان ران سر میخورد. تاندون ها و رباط ها استخوان کشکک را به استخوان ساق و ماهیچه های ران وصل میکند. زمانی که هر یک از این بخش ها نتوانند به […]