دررفتگی مکرر شانه

دررفتگی مکرر شانه

دررفتگی مکرر شانه دررفتگی ها مکرر شانه به معنای این است که شانه بیش از یک مرتبه شانه دچار دررفتگی شود، اکثرا دررفتگی های قدامی هستند و به دنبال ضرباتی که شانه، بازو در حالت تقریبا نود درجه و همراه با چرخش خارج شانه باشد که باعث سر استخوان نئوروس از حفره گلنوئید به قدام […]