شکستگی ستون فقرات

شکستگی ستون فقرات

از جمله مهم ترین مشکلاتی که می تواند برای افراد در اثر علل مختلفی ایجاد شود شکستگی ستون فقرات و یا آسیب به این بخش از بدن است. ستون فقرات ناحیه بندی هایی در عرصه پزشکی دارد و می توان انواع شکسته شدن ها را بنابر نواحی مختلف ستون فقرات دسته بندی کرد. در این […]