آرنج تنیس بازان

آرنج تنیس بازان

آرنج تنیس بازان یکی دیگر از آسیب های ورزشی اپی کندلیت خارجی آرنج یا آرنج تنیس بازان می باشد که یک اختلال خارج مفصلی شایع می باشد . در واقع التهاب و درد در ناحیه خارجی آرنج ایجاد می شود . در واقع شایع ترین تاندونی که درگیر می شود، تاندون عضله ی اکستنسور کارپی […]